Általános szerződési feltételek – megtanuloknemetul.hu

    1.1 Termékhasználat
    A megtanuloknemetul.hu weboldal a regisztrációt követően ingyenesen elérhetővé teszi a promóciókban vagy a weboldalon kommunikált leckéket. Kivételt képez ez alól az oldalon lévő valamennyi egyéb a nyelvoktató szoftverrel (továbbiakban mint termék) kapcsolatos anyag.
    A felhasználó a regisztrációval elismeri a termék felhasználási feltételeit és tudomásul veszi, hogy  arra és a későbbi fizetett anyagokban is csak felhasználási és nem tulajdoni jogot vásárol. Az oldal tulajdonos sem időben sem használatában nem korlátozza a felhasználót mindaddig míg a rendszert rendeltetésszerűen használja. A rendeltetésszerű használatba beletartozik, hogy a terméket egy időben egy gépen használja és annak belépési adatait kizárólag saját felhasználásra használja és azt másik félnek tovább nem adja.

    A felhasználó a rendszert az általa megadott jelszóval használhatja. Egy felhasználónak egy időben csak egy jelszava lehet. Egy jelszóval egy időben csak egy kapcsolat létesíthető a rendszerrel. Nem ide értendőek azok a korlátozások melyet az üzemeltető az egyes tananyagok mint csomagok elkülönítésére használ és ezen korlátozásokat vagy azoknak a feloldásának lehetőségét minden esetben csomagban és liszensz díjban határozza meg. A liszenszdíj megfizetése után a csomag korlátozást az üzemeltető 14 napon belül feloldja.

    A regisztráló továbbá tudomásul veszi, hogy a termék használatához aktív internet kapcsolatra van
    szükség. Az internet kapcsolatot mind a promóciókban megjelenő ingyenes használathoz valamint a
    továbbiakban fizetős csomagok eléréséhez is az internet elérést a regisztrált felhasználónak kell
    biztosítania.

    A szolgáltató a rendszer szolgáltatásait minden hónapban legalább 98 %-os rendelkezésre állási
    idővel nyújtja. A rendelkezésre állási időn belül a szolgáltató jogosult a rendszer honlapján legalább
    48 órával előbb tett bejelentés alapján a rendszer vagy a rendszer szolgáltatásainak karbantartási
    illetve fejlesztési célú szüneteltetésére, havonta maximum 12 óra időtartamban. Nem minősül a
    szolgáltatás hibájának az, ha a szolgáltatás egyes felhasználók számára a szolgáltatón kívül álló ok
    (például az internetszolgáltatás kiesése) miatt nem elérhető.

    1.2 Adatvédelem
    A megtanuloknemetul.hu oldal és a hozzá kapcsolt nyelvoktató szoftver valamint annak
    tulajdonosai és fejlesztői mindent elkövettek, hogy az ügyfelek adatait bizalmasan és az
    adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeljék. A regisztrációt követően a bekért adatokat
    kizárólag a regisztrált felhasználókkal folytatott kommunikációhoz, promóciók vagy akciók
    közléséhez és rendszerüzenetekhez, valamint a termék minőségének javításához használja.
    Amennyiben a termék fizetős szolgáltatásaihoz kíván egy regisztrált felhasználó hozzáférni úgy a
    rendszer további személyes adatokat kérhet, mely kizárólag a számlázási és beazonosítási
    procedúrát könnyíti meg. Ezen plusz adatok is védelmet élveznek és az 1992. évi LIII. törvény
    betartása mellett kezelendőek így azokat a megtanuloknemetul.hu adatkezelő ennek tükrében kezeli,
    tehát nem adja el és azokat nem adja bérbe.

    Figyelmeztetjük továbbá, hogy a belső levelezésben ne küldjön semmiféle magán jellegű adatot,
    mert a terméknek megvannak erre a külön csatornái vagy a hivatalos levelezési címe az
    info@megtanuloknemetul.hu. Az oldal üzemeltetői és a termék az Ön hibájából vagy az Ön által
    kikerült információkból eredő vagy annak nyilvánosságra kerüléséből fakadó kellemetlenségekért
    vagy anyagi károkért minden felelősséget kizár.Az termék az oldalain nem használ úgynevezett „cookie”-kat az ügyfelek vagy a felhasználók

    beazonosítására így az új adatvédelmi törvény szerint nem köteles figyelmeztetni az oldalain ennek
    használatára. A beazonosítási procedúrát kizárólag a regisztráció során megadott paraméterek
    alapján végzi és azt csak és kizárólag a böngészőablak nyitva maradásáig session-ben tárolja.

    1.3 Szerzői jogok
    Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint a honlapon található mindennemű tartalom a szerzői jog
    védelmében részesül. Ide tartozik tehát az oldal ill. a termék mindennemű szöveges tartalmú anyaga
    beleértve a lecke leírásokat a feladatsorok szerkezeti és annak grafikus és mozgóképes anyagai is.
    Ide tartoznak a promócióban meghirdetett ingyenes anyagok is, hiszen azoknak a tanulási célzattal
    való felhasználására vonatkozik az oldal keretein belül és nem annak bárminemű tovább
    publikálására vagy engedély nélküli felhasználására.

    A megtanuloknemetul.hu oldalon található anyagok terméken kívüli felhasználása tehát minden
    esetben engedélyköteles. Az oldal adatainak, szerzői műveinek illetéktelen felhasználása jogdíj
    megfizetésére kötelezi a felhasználót mely akár visszamenőleg is követelhető. A jogdíj mértéke
    függ az illetéktelenül felhasznált tartalomtól de minimum 200 000.- forint +Áfa összegű
    minimumban megállapított. Az oldal üzemeltető és vagy tulajdonos illetéktelen felhasználás esetén
    akár kártérítést is kérhet és azt jogi úton érvényesítheti.

    1.4 Garancia
    A felhasználó a megtanuloknemetul.hu termék fizetős szolgáltatásának aktiválásától számított 100
    naptári napon belül élhet az oldalról vásárolt csomagtól elállási jogával. Ez nem a kötelezően
    törvényben előírt hanem a termék által hivatalosan kommunikált és kiterjesztett garancia.
    Amennyiben tehát a megvásárlást követő 100. napon belül jelzi az elállási jogát úgy ezután a
    megfelelő online letölthető nyomtatvány kitöltésének segítségével jelezheti elállási jogát. A
    nyomtatvány beérkezésétől számított 14 naptári napon belül tehát a megtanuloknemetul.hu a
    vásárolt csomag ellenértékének 100%-át kifizeti a vásárló által jelzett módon.

    A megtanuloknemetul.hu elérhetőségi garanciát vállal, hogy a fizetés után a tartalmakat minimum 3
    évig elérhetővé teszi. Amennyiben az oldal címe megváltozna arról a regisztrált felhasználókat
    levélben vagy rendszerüzenetben értesíti. Az elérhetőségi garancia természetesen a szolgáltatói
    szerver oldalról érvényes és nem tartozik bele azon hibából fakadó elérés mely az ön részéröl
    akadályozza meg a szoftver használatát. (pl.: nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy az Ön saját
    internet szolgáltatója nem teszi hálózatából elérhetővé a tanulóoldalt!)

    1.5 Termékdíjak
    A megtanuloknemetul.hu nyelvoktató termék csomagjainak liszenszdíja minden esetben az aktív
    kampányokban kommunikált összegben meghatározott. A felhasználó vagy a már megvásárolt
    csomaggal rendelkező sem előre sem visszamenőleg egy másik akár kedvezményesebb
    promócióban kitűzött ár miatt kártérítéssel nem élhet. A díjfizetés részletes feltételeit a mindenkori
    aktív kampányban meghatározott módokban kommunikáljuk és annak feltételeit a regisztráció
    időtartamához kötjük.

    1.6 A szerződés időtartalma
    A jelen szerződés akkor jön létre és lép hatályba, amikor a felhasználó regisztrációja alapján a
    szolgáltató megküldi a felhasználó részére a visszaigazoló levelet.

    A regisztrált fél a 100 napos garancia napjáig indokolás nélkül jogosult a szerződés rendes
    felmondására. A rendes felmondás a felmondás közlését követő hónap végre szól.1.7 Értesítések
    A jelen szerződés szerint szükséges vagy megadható minden értesítésnek és közleménynek vagy
    papíralapú postai küldemény, vagy telefax, vagy elektronikus levél (e-mail) vagy a rendszer erre
    szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozat útján kell történnie, magyar nyelven.

    A rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozatokat a felek a rendszer által előírt
    olvasás visszaigazolással tekintik a címzetthez kézbesítettnek.

    1.8 Egyéb rendelkezések
    Nem minősül szerződésmódosításnak ha az oldal bármely felhasználója nem él az általános
    szerződési feltételekben foglalt valamely jogával.

    A 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet nem folytatunk. A
    megvásárolható csomagok nyelvoktató szoftvereknek minősülnek.

    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló
    1999. évi LXXVI. törvény szabályai vonatkoznak.

    Fontos továbbá a A 17/1999. (II. 5.) korm. rendelet alapján a távollevők között kötött
    szerződéskötés ide vonatkozó rendelete.
    
    Budapest 2015 október 30.
    megtanuloknemetul.hu